โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D039_7 หลักสูตรทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกิติต์ธัญญา มานพสิน สำรองที่นั่ง
2. นางสาวดวงกมล จักกระโทก สำรองที่นั่ง
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ โชคบวรวัฒน์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวธัญญลักษณ์ โสระฎา สำรองที่นั่ง
2. นางสาวฉันทิชา ศาสนธำรง สำรองที่นั่ง
3. นางสาวกันยาวีร์ แก้วอาษา สำรองที่นั่ง
4. นางสาวนางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีเพ็ง สำรองที่นั่ง
5. นางสาวระพีพรรณ เขื่อนวัน สำรองที่นั่ง
6. นางสาวเกศรินทร์ ภูมิแกดำ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 4,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร,             
 • พื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร, 
 • สไตล์การสื่อสารที่หลากหลาย, 
 • เครื่องมือการสื่อสาร, 
 • เทคนิคการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ, 
 • แนวทางประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ, 
 • สื่อสารอย่างผู้นำทำอย่างไร, 
 • กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ, 
 • การวิเคราะห์ผู้ฟัง, 
 • การวางแผนการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์, 
 • เทคนิคการสื่อสารกลยุทธ์อย่างมีชั้นเชิง, 
 • การประเมินผลการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์

สมัครอบรมวิชานี้