โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D039_7 หลักสูตรทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกิติต์ธัญญา มานพสิน สำรองที่นั่ง
2. นางสาวดวงกมล จักกระโทก สำรองที่นั่ง
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ โชคบวรวัฒน์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวระพีพรรณ เขื่อนวัน ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวเกศรินทร์ ภูมิแกดำ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล สำรองที่นั่ง
4. นางสาวกันยาวีร์ แก้วอาษา สำรองที่นั่ง
5. นางสาวนางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีเพ็ง สำรองที่นั่ง
6. นายปฏิภาณ ฟองสมุทร สำรองที่นั่ง
7. นางผุสดี เวชชพิพัฒน์ สำรองที่นั่ง
8. นางสาวภัคพธู อุ่นงามพันธุ์ สำรองที่นั่ง
9. นางสาวอมรรัตน์ พันทอง สำรองที่นั่ง
10. นางกาญจนี โบพรหม สำรองที่นั่ง
11. นางสาวธมลวรรณ พวงแก้ว สำรองที่นั่ง
12. นายธนากร มณีรัตน์ มณีรัตน์ สำรองที่นั่ง
13. นางสาวสมสมัย เอียดคง สำรองที่นั่ง
14. นางสาวตณุรดา ต้องโพนทอง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 4,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร,             
 • พื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร, 
 • สไตล์การสื่อสารที่หลากหลาย, 
 • เครื่องมือการสื่อสาร, 
 • เทคนิคการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ, 
 • แนวทางประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ, 
 • สื่อสารอย่างผู้นำทำอย่างไร, 
 • กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ, 
 • การวิเคราะห์ผู้ฟัง, 
 • การวางแผนการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์, 
 • เทคนิคการสื่อสารกลยุทธ์อย่างมีชั้นเชิง, 
 • การประเมินผลการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์

สมัครอบรมวิชานี้