โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D039_12 หลักสูตรทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวศริญญา สุภาพ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวเพ็ญนภา ไกรสร ลงทะเบียนแล้ว
3. นางอรุณี ชุ่มเย็น ลงทะเบียนแล้ว
4. นายสมโภช ลักษณาภิรมย์ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางชมพูนุท ไสว ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวนทีชา วิชัยดิษฐ ลงทะเบียนแล้ว
7. นายปาลิตา อำพงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางทิพวัลย์ หวั่นอินตา สำรองที่นั่ง
2. นางสาวพรรณทิพย์ ชั่งทอง สำรองที่นั่ง
3. นางสาวภวิกา คชานันท์ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวจุฑารัช ภุมรินทร์ สำรองที่นั่ง
5. นางปนัดดา สุขะเสน สำรองที่นั่ง
6. นางสาวฐิติพันธ์ โกสียรัตน์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้