โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D039_11 หลักสูตรทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางทิพวัลย์ หวั่นอินตา สำรองที่นั่ง
2. นางสาวพรรณทิพย์ ชั่งทอง สำรองที่นั่ง
3. นายนนทวัฒน์ เยาวสังข์ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวศริญญา สุภาพ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวเพ็ญนภา ไกรสร สำรองที่นั่ง
6. นางอรุณี ชุ่มเย็น สำรองที่นั่ง
7. นายสมโภช ลักษณาภิรมย์ สำรองที่นั่ง
8. นางชมพูนุท ไสว สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร,             
 • พื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร, 
 • สไตล์การสื่อสารที่หลากหลาย, 
 • เครื่องมือการสื่อสาร, 
 • เทคนิคการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ, 
 • แนวทางประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ, 
 • สื่อสารอย่างผู้นำทำอย่างไร, 
 • กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ, 
 • การวิเคราะห์ผู้ฟัง, 
 • การวางแผนการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์, 
 • เทคนิคการสื่อสารกลยุทธ์อย่างมีชั้นเชิง, 
 • การประเมินผลการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์

สมัครอบรมวิชานี้