โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D039_09 หลักสูตรทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสมร สีตะวัน สำรองที่นั่ง
2. นางสาววรรษมน ช่อฉัตรมงคล สำรองที่นั่ง
3. นางสาวรดาวดี ศิริสวัสดิ์ สำรองที่นั่ง
4. นางกณิษฐา หรือโอภาส สำรองที่นั่ง
5. นางธนพร ยอดชมยาน สำรองที่นั่ง
6. นางสาววลีรดา ศิริสวัสดิ์ สำรองที่นั่ง
7. นางสาวอภิษฎา พฤฒิวรวงศ์ สำรองที่นั่ง
8. นางสาวมนทกานติ พงษ์ธนะ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร,             
 • พื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร, 
 • สไตล์การสื่อสารที่หลากหลาย, 
 • เครื่องมือการสื่อสาร, 
 • เทคนิคการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ, 
 • แนวทางประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ, 
 • สื่อสารอย่างผู้นำทำอย่างไร, 
 • กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ, 
 • การวิเคราะห์ผู้ฟัง, 
 • การวางแผนการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์, 
 • เทคนิคการสื่อสารกลยุทธ์อย่างมีชั้นเชิง, 
 • การประเมินผลการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์

สมัครอบรมวิชานี้