โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D023_14 หลักสูตรกลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางมณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล สำรองที่นั่ง
2. นางอลงกรณ์ จารุธีรนาท สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้