โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D023_09 หลักสูตรกลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายชุมพล คงเกษม สำรองที่นั่ง
2. นางวิลาวรรณ ยลถวิล สำรองที่นั่ง
3. นางสว่าง จันทร์สุขา สำรองที่นั่ง
4. นางสาวกชพร จุดประสงค์ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวศศิภารัชต์ ตั้งจิตรถาวรกุล สำรองที่นั่ง
6. นางJudi WqCYPSSReSRnrEsbeB สำรองที่นั่ง
7. นางJudi KEBeaecUbcs สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวJudi IeuvGhEQdKEzypj สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความสำคัญของการมีและใช้ความคิดสร้างสรรค์
  • ฝึกนิสัยที่สร้างความสำเร็จและความเชื่อมันในตนเอง
  • สนับสนุนให้ชอบสร้างสรรค์
  • หลักการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มคิดสร้างสรรค์
  • วิธีการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 10 วิธี
  • แบบฝึกหัดในการสร้างความคิดใหม่ๆ

สมัครอบรมวิชานี้