โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D023_09 หลักสูตรกลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายชุมพล คงเกษม ลงทะเบียนแล้ว
2. นางวิลาวรรณ ยลถวิล ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสว่าง จันทร์สุขา ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวกชพร จุดประสงค์ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวศศิภารัชต์ ตั้งจิตรถาวรกุล ลงทะเบียนแล้ว
6. นางอรชยา อิฐตาธิคม ลงทะเบียนแล้ว
7. นางมาลีรัตน์ สมตน ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวจรัสชนม์ จันทราทิพย์ ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวพรชนก มลธุรัช ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาววรรณวิไล คำเครือ ลงทะเบียนแล้ว
11. นายปิยณัฏฐ์ มัวจะบก ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวจริยาภรณ์ เครือเล็ก ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวเพชรนภา ดุลยะนันท์ ลงทะเบียนแล้ว
14. นางอรพันธุ์ เต็มตามกมล ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวธมลวรรณ พวงแก้ว สำรองที่นั่ง
2. นางสาวมฑุปายาส ทองมาก สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความสำคัญของการมีและใช้ความคิดสร้างสรรค์
  • ฝึกนิสัยที่สร้างความสำเร็จและความเชื่อมันในตนเอง
  • สนับสนุนให้ชอบสร้างสรรค์
  • หลักการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มคิดสร้างสรรค์
  • วิธีการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 10 วิธี
  • แบบฝึกหัดในการสร้างความคิดใหม่ๆ

สมัครอบรมวิชานี้