โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D023_09 หลักสูตรกลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายชุมพล คงเกษม สำรองที่นั่ง
2. นางวิลาวรรณ ยลถวิล สำรองที่นั่ง
3. นางสว่าง จันทร์สุขา สำรองที่นั่ง
4. นางสาวกชพร จุดประสงค์ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวศศิภารัชต์ ตั้งจิตรถาวรกุล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความสำคัญของการมีและใช้ความคิดสร้างสรรค์
  • ฝึกนิสัยที่สร้างความสำเร็จและความเชื่อมันในตนเอง
  • สนับสนุนให้ชอบสร้างสรรค์
  • หลักการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มคิดสร้างสรรค์
  • วิธีการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 10 วิธี
  • แบบฝึกหัดในการสร้างความคิดใหม่ๆ

สมัครอบรมวิชานี้