โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D022_20 หลักสูตรการบริหารเวลา(Time Management)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายกุลณัฏฐ์ แสงหิรัญ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์รัตนา กลั่นแก้ว
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้