โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D022_14 หลักสูตรการบริหารเวลา(Time Management)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสิริจิตต์ บุญธรรม สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางวันทนา แก่นสารี ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวสุนทรี มูลเมืองแสน ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวนิชา สายเพ็ชร สำรองที่นั่ง
4. นางมณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล สำรองที่นั่ง
5. นางสาวรัตนภรณ์ ม่วงกลม สำรองที่นั่ง
6. นางสาวชโรทร ถิตย์บุญครอง สำรองที่นั่ง
7. นายวีระชัย ตรีพรหม สำรองที่นั่ง
8. นางสาววรรณา พูลสวัสดิ์ สำรองที่นั่ง
9. นางกาหลง อิ่มสำอางค์ สำรองที่นั่ง
10. นางฉันทนา สว่างเถื่อน สำรองที่นั่ง
11. นางนงนุช สุโภชน์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสุภาพร บ้านยาง สำรองที่นั่ง
2. นางสาวจิรประภา นาเมือง สำรองที่นั่ง
3. นางวันทนา เดชพิบูลย์ สำรองที่นั่ง
4. นายสถาพร ฮึงรักษา สำรองที่นั่ง
5. นางสาวกรภาพัฒน์ รักคง สำรองที่นั่ง
6. นางนภาพร ตันธีระพลชัย สำรองที่นั่ง
7. นายเทพฤทธิ์ อำไพสัมพันธกุล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์รัตนา กลั่นแก้ว
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้