โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D022_13 หลักสูตรการบริหารเวลา(Time Management)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสิริจิตต์ บุญธรรม สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางมณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล สำรองที่นั่ง
2. นางสาวชโรทร ถิตย์บุญครอง สำรองที่นั่ง
3. นางวันทนา แก่นสารี สำรองที่นั่ง
4. นางสุภี ภักดีรักษ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสุภาพร บ้านยาง สำรองที่นั่ง
2. นางสาวจิรประภา นาเมือง สำรองที่นั่ง
3. นางวันทนา เดชพิบูลย์ สำรองที่นั่ง
4. นายสถาพร ฮึงรักษา สำรองที่นั่ง
5. นางสาวกรภาพัฒน์ รักคง สำรองที่นั่ง
6. นางนภาพร ตันธีระพลชัย สำรองที่นั่ง
7. นางสาวสุพรรณี ชัยณรินทร์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์รัตนา กลั่นแก้ว
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ทำอย่างไรจึงจะบริหารเวลาให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ
  • ความสำคัญและคุณค่าของเวลา, 
  • หลักในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
  • การจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของงาน
  • การวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  • วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลา
  • แนวปฏิบัติเพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน

สมัครอบรมวิชานี้