โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D022_13 หลักสูตรการบริหารเวลา(Time Management)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสิริจิตต์ บุญธรรม สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนิชา สายเพ็ชร ลงทะเบียนแล้ว
2. นางมณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวรัตนภรณ์ ม่วงกลม ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวชโรทร ถิตย์บุญครอง ลงทะเบียนแล้ว
5. นางวันทนา แก่นสารี ลงทะเบียนแล้ว
6. นายวีระชัย ตรีพรหม ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาววรรณา พูลสวัสดิ์ ลงทะเบียนแล้ว
8. นางกาหลง อิ่มสำอางค์ ลงทะเบียนแล้ว
9. นางฉันทนา สว่างเถื่อน ลงทะเบียนแล้ว
10. นางนงนุช สุโภชน์ ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวสุนทรี มูลเมืองแสน ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสุภาพร บ้านยาง ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวจิรประภา นาเมือง ลงทะเบียนแล้ว
3. นางวันทนา เดชพิบูลย์ ลงทะเบียนแล้ว
4. นายสถาพร ฮึงรักษา ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวกรภาพัฒน์ รักคง ลงทะเบียนแล้ว
6. นางนภาพร ตันธีระพลชัย ลงทะเบียนแล้ว
7. นายเทพฤทธิ์ อำไพสัมพันธกุล ลงทะเบียนแล้ว
8. นางดรุณี ศรีชนะ ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวฐาปนี รอตประเสริฐ ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์รัตนา กลั่นแก้ว
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ทำอย่างไรจึงจะบริหารเวลาให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ
  • ความสำคัญและคุณค่าของเวลา, 
  • หลักในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
  • การจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของงาน
  • การวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  • วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลา
  • แนวปฏิบัติเพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน

สมัครอบรมวิชานี้