โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D019_1 หลักสูตรทักษะการคิดเพื่อพัฒนางานอาชีพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวมณีนารถ ราชวังเวิน สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. รชฏะ พลหลา สำรองที่นั่ง
2. นางวิยะดา พัณณกรกุล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ประเภทของการคิดเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
  • ข้อแนะนำการพัฒนาทักษะการคิดใคร่ครวญ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
  • ฝึกปฏิบัติทักษะการคิดใคร่ครวญเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
  • การคิดแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางานอาชีพ  
  • ฝึกปฏิบัติการคิดแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางานอาชีพ  
  • การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานอาชีพ  
  • ฝึกปฏิบัติการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานอาชีพ

สมัครอบรมวิชานี้