โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D018_2 หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ (การพูด-การเขียน)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวพิลาส จริงจิตร สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางปรียนันท์ ไกรวินจิตดี สำรองที่นั่ง
2. นางมณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล สำรองที่นั่ง
3. นางสาวโศภา เกตุไพบูลย์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้