โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D018_1 หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ (การพูด-การเขียน)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวพิลาส จริงจิตร สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางปรียนันท์ ไกรวินจิตดี สำรองที่นั่ง
2. นางมณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล สำรองที่นั่ง
3. นางสาวโศภา เกตุไพบูลย์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ประเภทของการพูด-การเขียนในงานอาชีพ 
  • รูปแบบและเนื้อหาการพูด-การเขียนในงานอาชีพ 
  • ข้อแนะนำในการพัฒนาทักษะการพูด-การเขียน 
  • ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูด-การเขียนในงานอาชีพ

สมัครอบรมวิชานี้