โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D017_2 หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ (การฟัง-การอ่าน)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางปรียนันท์ ไกรวินจิตดี ไกรวินจิตดี สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้