โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D017_1 หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ (การฟัง-การอ่าน)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางปรียนันท์ ไกรวินจิตดี ไกรวินจิตดี สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท
รายละเอียดวิชา: ประเภทของการฟัง-การอ่านในงานอาชีพ , รูปแบบและเนื้อหาการฟัง-การอ่านในงานอาชีพ ข้อแนะนำในการพัฒนาทักษะการฟัง-การอ่าน ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟัง-การอ่านในงานอาชีพ
สมัครอบรมวิชานี้