โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D016_14 หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายทรงศักดิ์ อัครอุปพันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นายจรินทร์ กังใจ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาววิภาพร โสสีสุข ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาววันเพ็ญ ขุนสายทอง ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวพรพิมล บุญปก ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวอาภาพร เจริญมั่น ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวทิพย์วรรณ์ ทองอนันต์ ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวธารินี สุพรรณ ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวปิยวรรณ จันทระ ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวศุภพิชญ์ วงศ์พัฒนสิริ ลงทะเบียนแล้ว
11. นายนรพล กาญจนประดิษฐ์ ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวจุฬาลักษณ์ คงกัน ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวภัทรวดี ตติยภัณฑรักษ์ ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวมุจิรา ใจดี ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววันเพ็ญ ขุนสายทอง สำรองที่นั่ง
2. นางสาวศิริภรณ์ จักรคุ้ม สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปนัดดา วิมลพิมพ์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวจุรีพร ศรีแสงยิ่งเจริญ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวปัทมา ยั่งยืน สำรองที่นั่ง
4. นางสาวอารยา ยิ่งยอด สำรองที่นั่ง
5. นายบูคอรี สะโต สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้