โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D016_13 หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายทรงศักดิ์ อัครอุปพันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นายจรินทร์ กังใจ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาววิภาพร โสสีสุข ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาววันเพ็ญ ขุนสายทอง ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวพรพิมล บุญปก ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวอาภาพร เจริญมั่น ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวทิพย์วรรณ์ ทองอนันต์ ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวธารินี สุพรรณ ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวปิยวรรณ จันทระ ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวศุภพิชญ์ วงศ์พัฒนสิริ ลงทะเบียนแล้ว
11. นายนรพล กาญจนประดิษฐ์ ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวจุฬาลักษณ์ คงกัน ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวภัทรวดี ตติยภัณฑรักษ์ ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวมุจิรา ใจดี ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววันเพ็ญ ขุนสายทอง สำรองที่นั่ง
2. นางสาวศิริภรณ์ จักรคุ้ม สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจุรีพร ศรีแสงยิ่งเจริญ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวปัทมา ยั่งยืน ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวอารยา ยิ่งยอด ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวปนัดดา วิมลพิมพ์ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวอมรา อิ่มศิลป์ ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวธมลวรรณ พวงแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวสุพรรณณี เลิศสิริบัณฑิต ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาววันดี หนูอยู่ไพร ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวจักรวาล แสวงสุข ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท
รายละเอียดวิชา: ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อติดต่อประสานงาน รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ภาษาในหนังสือราชการ การใช้ประโยคและการเขียนย่อหน้า การร่างเนื้อหาในหนังสือราชการ ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการร่างหนังสือราชการ
สมัครอบรมวิชานี้