โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D015_15 หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสุชาดา ถนอมชู สำรองที่นั่ง
2. นายพิชยา สังข์สุข สำรองที่นั่ง
3. นางพัชรี เสริฐเจิม สำรองที่นั่ง
4. นายนรุตม์ อุดมชัยบรรเจิด สำรองที่นั่ง
5. นายปณต กิติศรี สำรองที่นั่ง
6. รชฏะ พลหลา สำรองที่นั่ง
7. นางวิไลวรรณ พันธุ์พานิช สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจันทรา ริ้วเจริญฤทธิ์กุล ลงทะเบียนแล้ว
2. นายพิชยา สังข์สุข ลงทะเบียนแล้ว
3. นางวาสนา วังอินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวนริศรา จิตรีไทย ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวธีรนุช สายปัญญา ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวสุดาทิพย์ วรารักษ์สัจจะ ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวจิรนุช แก้วเกตุ ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวศรีสุดา ประโยชน์ ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวสุดารัตน์ ใจหอม ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวนิสารัตน์ จิระพาณิชยกุล ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวสุวรรณรัตน์ วารินทร์ไพศาล ลงทะเบียนแล้ว
12. นายศุภวงศ์ เกื้อสังข์ ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวบุณยรักษ์ กงชุน ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวปนัดดา สาพิมาน ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาวมนัสมน ธนพรโพธา ลงทะเบียนแล้ว
16. นายวรภพ มณีล่ำ ลงทะเบียนแล้ว
17. นางสาวมนทกานติ พงษ์ธนะ ลงทะเบียนแล้ว
18. นางวิลาวัณย์ คำหล้า ลงทะเบียนแล้ว
19. นางสาววิภาดา ขันธรรม ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวรวิภา พรรณกมล ลงทะเบียนแล้ว
2. นางธัญเรศ แซ่ลิ่ม สำรองที่นั่ง
3. นางสาวปุญชรัสมิ์ แสงศรีจันทร์ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม สำรองที่นั่ง
5. นางสาวกรรณิกา แก้วจำบัง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้