โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D015_14 หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววันเพ็ญ ขุนสายทอง สำรองที่นั่ง
2. นางสาวสุชาดา ถนอมชู สำรองที่นั่ง
3. นายพิชยา สังข์สุข สำรองที่นั่ง
4. นางสาวชลธิชา กวนศักดิ์ สำรองที่นั่ง
5. นางพัชรี เสริฐเจิม สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนริศรา จิตรีไทย สำรองที่นั่ง
2. นางสาวธีรนุช สายปัญญา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุม
  • การประชุม และรูปแบบของการประชุม
  • ส่วนประกอบของรายงานการประชุม
  • วิธีการจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
  • การใช้ภาษาเขียนในรายงานการประชุม
  • การเขียนย่อหน้า

สมัครอบรมวิชานี้