โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D015_14 หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสุชาดา ถนอมชู สำรองที่นั่ง
2. นายพิชยา สังข์สุข สำรองที่นั่ง
3. นางพัชรี เสริฐเจิม สำรองที่นั่ง
4. นายนรุตม์ อุดมชัยบรรเจิด สำรองที่นั่ง
5. นายปณต กิติศรี สำรองที่นั่ง
6. รชฏะ พลหลา สำรองที่นั่ง
7. นางวิไลวรรณ พันธุ์พานิช สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนริศรา จิตรีไทย ลงทะเบียนแล้ว
2. นางวาสนา วังอินทร์ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวธีรนุช สายปัญญา สำรองที่นั่ง
4. นางสาวสุภาศิริ สมคิด สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุม
  • การประชุม และรูปแบบของการประชุม
  • ส่วนประกอบของรายงานการประชุม
  • วิธีการจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
  • การใช้ภาษาเขียนในรายงานการประชุม
  • การเขียนย่อหน้า

สมัครอบรมวิชานี้