โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D013_16 หลักสูตรWhy-Why Analysis วิเคราะห์อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวลลิตา ชนชิด สำรองที่นั่ง
2. นายธชา เมฆวัฒนา สำรองที่นั่ง
3. นางสาวจันทรจิรา จอมเดช สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์วรสิงห์ ถนอมสิงห์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้