โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D013_13 หลักสูตรWhy-Why Analysis วิเคราะห์อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายปรีชา หวังพิทักษ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์วรสิงห์ ถนอมสิงห์
ค่าลงทะเบียน: 3,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ธรรมชาติของการเกิดปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหา
  • สิ่งที่ต้องทำก่อนจะทำการวิเคราะห์: หลักการ 5G, 
  • Why-Why Analysis คืออะไร, 
  • วิธีการมองปัญหาแบบ Why-Why Analysis, 
  • ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ Why-Why

สมัครอบรมวิชานี้