โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D012_21 หลักสูตรการวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายตุล รอบรู้ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางมณธิชา สีลูกหว้า สำรองที่นั่ง
2. นางสาวชลิดา รวีรุ่งพิศาล สำรองที่นั่ง
3. นางสาวนิศรา ปานประเสริฐแสง สำรองที่นั่ง
4. นางสาววิชญา โอสุคนธ์ทิพย์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชนัธณา ศิวโมกษธรรม
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้