โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D012_19 หลักสูตรการวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายตุล รอบรู้ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางมณธิชา สีลูกหว้า สำรองที่นั่ง
2. นางสาวชลิดา รวีรุ่งพิศาล สำรองที่นั่ง
3. นางสาวนิศรา ปานประเสริฐแสง สำรองที่นั่ง
4. นางสาววิชญา โอสุคนธ์ทิพย์ สำรองที่นั่ง
5. นางวันวิสาข์ สินเปี่ยมเจริญ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชนัธณา ศิวโมกษธรรม
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • พื้นฐานและแนวคิดการเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ 
  • การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
  • การวิเคราะห์ต้นทุน 
  • การวิเคราะห์ความ เป็นไปได้โครงการลงทุน 
  • การบริหารความเสี่ยงผ่านการประกันภัย 
  • ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โครงการลงทุน การประกันภัย

สมัครอบรมวิชานี้