โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D012_15 หลักสูตรการวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสมร สุสัณกุลธร ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวอิสรา ศริพันธุ์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวกวิสรา หะวานนท์ ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวเพ็ญพิชชา รัตนจริยาคุณ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวพัชรานันต์ กองแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวพฤกษชาติ ลาภวิไล ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาววิภาวี สองเมือง ลงทะเบียนแล้ว
8. นางพาพร เพียรพัฒนพันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายกรณัฐ ธรรมศิริ ลงทะเบียนแล้ว
2. นายนฤพล เครือเช้า ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวจิรติ มะกรวัฒนะ ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวประณิตา รัตพันธานนท์ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวทิพาพรรณ พึ่งธรรมคุณ ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวประภาพร เนาวบุตร ลงทะเบียนแล้ว
7. นายภรศิษฐ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวปัญญ์จภา เล่าชู ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสุนันทา สังข์เมฆ ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวอุฬารสม บัวมณั ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาววรรณวิภา จันทร์หอมกุล ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชนัธณา ศิวโมกษธรรม
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้