โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D012_14 หลักสูตรการวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอิสรา ศริพันธุ์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวกวิสรา หะวานนท์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวเพ็ญพิชชา รัตนจริยาคุณ ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวพัชรานันต์ กองแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวพฤกษชาติ ลาภวิไล ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาววิภาวี สองเมือง ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวสมร สุสัณกุลธร สำรองที่นั่ง
8. นางพาพร เพียรพัฒนพันธ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายนฤพล เครือเช้า สำรองที่นั่ง
2. นางสาวจิรติ มะกรวัฒนะ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวประณิตา รัตพันธานนท์ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวทิพาพรรณ พึ่งธรรมคุณ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวประภาพร เนาวบุตร สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชนัธณา ศิวโมกษธรรม
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้