โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D012_14 หลักสูตรการวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสมร สุสัณกุลธร สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายนฤพล เครือเช้า สำรองที่นั่ง
2. นางสาวจิรติ มะกรวัฒนะ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชนัธณา ศิวโมกษธรรม
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้