โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D012_14 หลักสูตรการวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสมร สุสัณกุลธร ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวอิสรา ศริพันธุ์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวกวิสรา หะวานนท์ ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวเพ็ญพิชชา รัตนจริยาคุณ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวพัชรานันต์ กองแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวพฤกษชาติ ลาภวิไล ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาววิภาวี สองเมือง ลงทะเบียนแล้ว
8. นางพาพร เพียรพัฒนพันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอุฬารสม บัวมณั ลงทะเบียนแล้ว
2. นายกรณัฐ ธรรมศิริ สำรองที่นั่ง
3. นายนฤพล เครือเช้า สำรองที่นั่ง
4. นางสาวจิรติ มะกรวัฒนะ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวประณิตา รัตพันธานนท์ สำรองที่นั่ง
6. นางสาวทิพาพรรณ พึ่งธรรมคุณ สำรองที่นั่ง
7. นางสาวประภาพร เนาวบุตร สำรองที่นั่ง
8. นายภรศิษฐ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สำรองที่นั่ง
9. นางสาวปัญญ์จภา เล่าชู สำรองที่นั่ง
10. นางสุนันทา สังข์เมฆ สำรองที่นั่ง
11. นางสาววรรณวิภา จันทร์หอมกุล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชนัธณา ศิวโมกษธรรม
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้