โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D012_13 หลักสูตรการวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ (Modern Finance for Modern Non-Finance Staff)ไม่เปิดอบรม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายนายชนษ์ปกรณ์ ห่าญชูวงศ์ ห่าญชูวงศ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชนัธณา ศิวโมกษธรรม
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา: พื้นฐานและแนวคิดการเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์ความ เป็นไปได้โครงการลงทุน การบริหารความเสี่ยงผ่านการประกันภัย ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โครงการลงทุน การประกันภัย
สมัครอบรมวิชานี้