โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D00_9 หลักสูตรการพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายกฤษนันท์ หมอแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวอภิษฎา พฤฒิวรวงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวสุพัตรา ไตรปิ่นเพ็ชร ลงทะเบียนแล้ว
4. นายพีรดนย์ วิชารักษ์ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวรพีพรรณ บุณยรัตพันธ์ุ ลงทะเบียนแล้ว
6. นางยุวพันธ์ รอดโพธิ์ทอง ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวปรารถนา เพ็ชรพยาบาล ลงทะเบียนแล้ว
8. นางเพ็ญศรี เผื่อนบิดา ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาววีรินทร์ ณ วรรณเล ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวชนกนันท์ ไขแสง ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวรุ่งทิพย์ ป้องนุ่น ลงทะเบียนแล้ว
12. นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ์ ลงทะเบียนแล้ว
13. นายอภิชาติ ดือเร๊ะ ลงทะเบียนแล้ว
14. นายภิญโญ ดอกแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
15. นายธัญธร หนันอ้าย ลงทะเบียนแล้ว
16. นางสาวเยาวลักษณ์ เหล่าหา ลงทะเบียนแล้ว
17. นายขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ ลงทะเบียนแล้ว
18. นางสาวสายขวัญ พลสูงเนิน ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายเวชยันต์ สุธีรพรหม สำรองที่นั่ง
2. นางวันทนา ฤทธิ์ดี สำรองที่นั่ง
3. นางกลอยใจ ไอยรากาญจนกุล สำรองที่นั่ง
4. นางสาวปาริฉัตร นารถสมบูรณ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายปรีชา หวังพิทักษ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้