โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D00_12 หลักสูตรการพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายนนทวัฒน์ เยาวสังข์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสุดารัตน์ แก่นสาร สำรองที่นั่ง
2. นางสาวฐิตสิริ บูรณารมย ์ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวจันทร์จิรา นิลกรรณ์ สำรองที่นั่ง
4. นางศิริวรรณ มณีขาว สำรองที่นั่ง
5. นางสาวรัชนีกร นิติอัครพงศ์ สำรองที่นั่ง
6. นางสาววิมลรัตน์ นรัตถรักษา สำรองที่นั่ง
7. นางลีลานุช ปานชื่น สำรองที่นั่ง
8. นางอรอนงค์ พจน์ประสาท สำรองที่นั่ง
9. นางสาวณพัชญ์ปภา จิลลานนท์ สำรองที่นั่ง
10. นางสาวจันทรจิรา จอมเดช สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • วิสัยทัศน์และกระบวนจัดทีมงาน
  • พลังการสื่อสารและประสานงาน
  • กระบวนการเชื่อมโยงอารมณ์และสมอง 
  • กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดภาพลักษณ์ทีมที่ต้องการ 
  • ธรรมชาติความต้องการและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ  
  • การบริหารทีมงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
  • กลยุทธ์การบริหารการขัดแย้งแบบธรรมชาติ
  • แนวความคิดเกรี่ยวกับภาวะผู้นำ

สมัครอบรมวิชานี้