โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D00_10 หลักสูตรการพัฒนาทีมให้ชนะด้วยพลังบวก
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางปุณยนุช ดาวเที่ยง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

วิสัยทัศน์และกระบวนจัดทีมงาน, พลังการสื่อสารและประสานงาน,กระบวนการเชื่อมโยงอารมณ์และสมอง, กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดภาพลักษณ์ทีมที่ต้องการ, ธรรมชาติความต้องการและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ,  การบริหารทีมงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง, กลยุทธ์การบริหารการขัดแย้งแบบธรรมชาติ, แนวความคิดเกรี่ยวกับภาวะผู้นำ

วิทยากร : ดร.สุชาติ ค้าทางชล
สมัครอบรมวิชานี้