โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D007_22 หลักสูตรกลยุทธการตลาดและการบริการเชิงรุก
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณัฐกฤตา​ กัญจนีศุภกฤต สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอัญชลี บุญอยู่ สำรองที่นั่ง
2. นายอิราวัฒน์ ชมระกา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้