โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D007_21 หลักสูตรกลยุทธการตลาดและการบริการเชิงรุก
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณัฐกฤตา​ กัญจนีศุภกฤต สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอัญชลี บุญอยู่ สำรองที่นั่ง
2. นายอิราวัฒน์ ชมระกา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
  • กลยุทธ์การโฆษณา
  • กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
  • การทำ Marketing PR และ Event Marketing, 
  • การสื่อสาร ณ จุดขาย
  • เครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้ารายใหญ่
  • การบริหารประสบการณ์ลูกค้า

สมัครอบรมวิชานี้