โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D007_17 หลักสูตรกลยุทธการตลาดและการบริการเชิงรุก
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางปรีชญา ชุมศรี สำรองที่นั่ง
2. นางสาวสุดใจ น้อยหวอย สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายศักดิ์ชาย ซ้ายพัฒน์ สำรองที่นั่ง
2. นายวรรธนา เชิดสำเริง สำรองที่นั่ง
3. นางสาวพิมพ์ชไม ห้องทองแดง สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายDeneen Sain Sain สำรองที่นั่ง
2. นางสาวพิมพ์ชไม ห้องทองแดง ห้องทองแดง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้