โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D007_16 หลักสูตรกลยุทธการตลาดและการบริการเชิงรุก
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางปรีชญา ชุมศรี สำรองที่นั่ง
2. นางสาวสุดใจ น้อยหวอย สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายศักดิ์ชาย ซ้ายพัฒน์ สำรองที่นั่ง
2. นายวรรธนา เชิดสำเริง สำรองที่นั่ง
3. นางสาวพิมพ์ชไม ห้องทองแดง สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายDeneen Sain Sain สำรองที่นั่ง
2. นางสาวพิมพ์ชไม ห้องทองแดง ห้องทองแดง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
  •  กลยุทธ์การโฆษณา
  •  กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
  •  การทำ Marketing PR และ Event Marketing
  •  การสื่อสาร ณ จุดขาย, เครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้ารายใหญ่
  •  การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
สมัครอบรมวิชานี้