โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D003_10 หลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากรยุคใหม่
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางจั่นเพชร เมืองทอง ลงทะเบียนแล้ว
2. นางนันทวรรณ โตมะโน ลงทะเบียนแล้ว
3. นางพจนีย์ ชั่นอิ้ว ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวจารุวรรณ์ ปราณี ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวฐิติภาภรณ์ ใคร่กระโทก ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวปิยะวดี ชาติมุข ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวอุมาศรี ทองนพเนื้อ ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวเพชรนภา ลัลน์ลลิตสกุล ลงทะเบียนแล้ว
9. นายวงศกร โชติวิบูลธนวงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
10. นายกฤษณะ งามเสงี่ยม ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายกำชัย ไทยไชยนต์ สำรองที่นั่ง
2. นางอรพิน อุดมชนะธีระ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวปภาวรินท์ รื่นปาน สำรองที่นั่ง
4. นางสาวนิธินา แก้วทองคำ สำรองที่นั่ง
5. นายอาทิตย์ จันทะดี สำรองที่นั่ง
6. นางสาวกชษธร หยกสหชาติ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 6,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้