โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D003_09 หลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากรยุคใหม่
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางจั่นเพชร เมืองทอง สำรองที่นั่ง
2. นางนันทวรรณ โตมะโน สำรองที่นั่ง
3. นางพจนีย์ ชั่นอิ้ว สำรองที่นั่ง
4. นางอรพิน อุดมชนะธีระ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายกำชัย ไทยไชยนต์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 6,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • มโนทัศน์วิทยากรฝึกอบรม, 
  • การเรียนรู้และกระบวนการคิด, 
  • ทักษะและวิธีการสอน, 
  • สื่อในการฝึกอบรม, 
  • การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้, 
  • ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู้, 
  • ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

สมัครอบรมวิชานี้