โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D003_09 หลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากรยุคใหม่
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจารุวรรณ์ ปราณี ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวฐิติภาภรณ์ ใคร่กระโทก ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวปิยะวดี ชาติมุข ลงทะเบียนแล้ว
4. นางจั่นเพชร เมืองทอง สำรองที่นั่ง
5. นางนันทวรรณ โตมะโน สำรองที่นั่ง
6. นางพจนีย์ ชั่นอิ้ว สำรองที่นั่ง
7. นางสาวอุมาศรี ทองนพเนื้อ สำรองที่นั่ง
8. นางสาวเพชรนภา ลัลน์ลลิตสกุล สำรองที่นั่ง
9. นายวงศกร โชติวิบูลธนวงศ์ สำรองที่นั่ง
10. นายกฤษณะ งามเสงี่ยม สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายกำชัย ไทยไชยนต์ สำรองที่นั่ง
2. นางอรพิน อุดมชนะธีระ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวปภาวรินท์ รื่นปาน สำรองที่นั่ง
4. นางสาวนิธินา แก้วทองคำ สำรองที่นั่ง
5. นายอาทิตย์ จันทะดี สำรองที่นั่ง
6. นางสาวกชษธร หยกสหชาติ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 6,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • มโนทัศน์วิทยากรฝึกอบรม, 
  • การเรียนรู้และกระบวนการคิด, 
  • ทักษะและวิธีการสอน, 
  • สื่อในการฝึกอบรม, 
  • การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้, 
  • ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู้, 
  • ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

สมัครอบรมวิชานี้