โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D002_17 หลักสูตรโครงการบ่มเพาะนักวางแผนกลยุทธ์องค์กร(มือใหม่)
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้