โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D002_16 หลักสูตรโครงการบ่มเพาะนักวางแผนกลยุทธ์องค์กร(มือใหม่)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณิชาภัทร เข็มทอง ลงทะเบียนแล้ว
2. นายทวีศักดิ์ นาธรรมเจริญ สำรองที่นั่ง
3. นายชุมพล คงเกษม สำรองที่นั่ง
4. นางสาวอรชยา คำพรรณ์ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร สำรองที่นั่ง
6. นายจิระวัฒน์ แก้วแสนเมือง สำรองที่นั่ง
7. นางสาวธัชกมล ปรองดอง สำรองที่นั่ง
8. นางสาวสใบทิพย์ ศรีทองสุข สำรองที่นั่ง
9. นางสาวบุษราพรรณ อุตระ สำรองที่นั่ง
10. นางจริยา สงวนญาติ สำรองที่นั่ง
11. นางสาวลดารัตน์ เลิศประเสริฐสิทธิ์ สำรองที่นั่ง
12. นางสาวสุนิสา โถทอง สำรองที่นั่ง
13. นางสาวณัฐธาวัลย์ รักษ์เผ่าสุวรรณ สำรองที่นั่ง
14. นางสาวธนาภรณ์ กำแพงแก้ว สำรองที่นั่ง
15. นางสาวณัทธมณฉัตร สมเหมาะ สำรองที่นั่ง
16. นายชัยนนท์ สุกาญจนาภรณ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • แนวคิดและทฤษฎีด้านกลยุทธ์
  •  แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์
  • ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์
  • การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร
  • แนวคิด Balanced Scorecard
  •  กิจกรรมคิดภาพอนาคต (Scenario Thinking)
  •  การสร้างแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
  •  การนำเสนอแผนกลยุทธ์

สมัครอบรมวิชานี้