โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D002_16 หลักสูตรโครงการบ่มเพาะนักวางแผนกลยุทธ์องค์กร(มือใหม่)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายชุมพล คงเกษม ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวอรชยา คำพรรณ์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวนิตติยา สมาธิ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวสใบทิพย์ ศรีทองสุข ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวบุษราพรรณ อุตระ ลงทะเบียนแล้ว
7. นางจริยา สงวนญาติ ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวณิชาภัทร เข็มทอง ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวสุนิสา โถทอง ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวณัฐธาวัลย์ รักษ์เผ่าสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวธนาภรณ์ กำแพงแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
12. นายชัยนนท์ สุกาญจนาภรณ์ ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวแพรฤดี ลำธารทรัพย์ ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวนิศากร คำปุก ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • แนวคิดและทฤษฎีด้านกลยุทธ์
  •  แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์
  • ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์
  • การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร
  • แนวคิด Balanced Scorecard
  •  กิจกรรมคิดภาพอนาคต (Scenario Thinking)
  •  การสร้างแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
  •  การนำเสนอแผนกลยุทธ์

สมัครอบรมวิชานี้