โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D001_37 หลักสูตรแปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ :การเขียนและประเมินโครงการ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางอรอนงค์ จินะ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวภัทรพร สอนบุญ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางผ่องรักษ์ ยศเดช ลงทะเบียนแล้ว
4. นายไวทยา ศรีกุตา ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวอภิริยา นามวงศ์พรหม ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวอัยวริญ แก้วชิต ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 6,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • แนวคิดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  • หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ
  • ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
  • การออกแบบวิธีการและเครื่องมือเพื่อประเมินผลโครงการ 
  • นำเสนอโครงการประเมินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
  • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
สมัครอบรมวิชานี้