โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D001_37 หลักสูตรแปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ :การเขียนและประเมินผลโครงการ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวภัทราภรณ์ จันทรคติ สำรองที่นั่ง
2. นางอรอนงค์ จินะ สำรองที่นั่ง
3. นางจตุพร เรียงความ สำรองที่นั่ง
4. นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวภัทรพร สอนบุญ สำรองที่นั่ง
6. นายนนทวัฒน์ เยาวสังข์ สำรองที่นั่ง
7. นางผ่องรักษ์ ยศเดช สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 6,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • แนวคิดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  • หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ
  • ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
  • การออกแบบวิธีการและเครื่องมือเพื่อประเมินผลโครงการ 
  • นำเสนอโครงการประเมินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
  • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
สมัครอบรมวิชานี้