โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D001_32 หลักสูตรการเขียนและประเมินผลโครงการ : แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. พิพัฒน์ พรพรรณนุกูล สำรองที่นั่ง
2. นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสรัญญา คงเล่ง ลงทะเบียนแล้ว
2. นางพรรณี จินตมาศ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวฉันทฬส รุ่งเรือง สำรองที่นั่ง
4. นางสาวสรัญญา ตันศิริ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวนาตยา แดงกระจ่าง สำรองที่นั่ง
6. นางสาวสุวีรา จันทร์ต้น สำรองที่นั่ง
7. นางสาวธรรศมพร เทียมภักดี สำรองที่นั่ง
8. นางณิชนันทน์ บุญอ่อน สำรองที่นั่ง
9. นางสาวอภิสรา ถึงสุขวงษ์ สำรองที่นั่ง
10. นางรัตนา ถามั่งมี สำรองที่นั่ง
11. นายเจษฎา ถาวรศักดิ์ สำรองที่นั่ง
12. นายอมรพงศ์ ลออมัทนะ สำรองที่นั่ง
13. นางสาวสุนิสา โถทอง สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสุตาพัฒน์ ศาแพ็งมลา สำรองที่นั่ง
2. นางสาวขวัญจิตร์ ยอแซพ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 6,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • แนวคิดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  • หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ
  • ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
  • การออกแบบวิธีการและเครื่องมือเพื่อประเมินผลโครงการ 
  • นำเสนอโครงการประเมินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
  • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
สมัครอบรมวิชานี้