โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D001_32 หลักสูตรการเขียนและประเมินผลโครงการ : แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. พิพัฒน์ พรพรรณนุกูล สำรองที่นั่ง
2. นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางพรรณี จินตมาศ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวฉันทฬส รุ่งเรือง ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวสรัญญา ตันศิริ ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวนาตยา แดงกระจ่าง ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวสุวีรา จันทร์ต้น ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวธรรศมพร เทียมภักดี ลงทะเบียนแล้ว
7. นางณิชนันทน์ บุญอ่อน ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวอภิสรา ถึงสุขวงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
9. นางรัตนา ถามั่งมี ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวสรัญญา คงเล่ง ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวสุนิสา โถทอง ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวฐาสินี บัวขาว ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสุตาพัฒน์ ศาแพ็งมลา สำรองที่นั่ง
2. นางสาวขวัญจิตร์ ยอแซพ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สำรองที่นั่ง
4. นางสาวสุดาทิพย์ วรารักษ์สัจจะ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 6,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • แนวคิดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  • หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ
  • ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
  • การออกแบบวิธีการและเครื่องมือเพื่อประเมินผลโครงการ 
  • นำเสนอโครงการประเมินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
  • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
สมัครอบรมวิชานี้