โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C013_2 หลักสูตรการจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน (sUAS)
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวมาสุฑล สัญพึ่ง สำรองที่นั่ง
2. นายจักรพรรดิ์ ชนะณรงค์ สำรองที่นั่ง
3. นายวรุตม์ นาฑี สำรองที่นั่ง
4. นายฉลอง แก้วประเสริฐ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวศศิกานต์ แย้มยิ้ม สำรองที่นั่ง
2. นายธนพงศ์ เกษมสุข สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ , ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • หลักการและความเป็นมาของเทคโนโลยี และการประยุกต์ sUAS ในการจัดทำแผนที่  

  • การฝึกปฏิบัติการใช้ sUAS ในการจัดทำแผนที่การวิเคราะห์และจัดทำแผนที่ Orthomosaic และ 3D โดยประยุกต์ sUAS และการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมโฟโตแกรมเมทรีสมัยใหม่ (Modern Photogrammetry)

สมัครอบรมวิชานี้