โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C012_2 หลักสูตรการสำรวจโดยประยุกต์หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก (sUAS) เบื้องต้น
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปภาวรินท์ รื่นปาน สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ , ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • หลักการและความเป็นมาของเทคโนโลยี sUAS

  •  แนวคิดและการประยุกต์ เทคโนโลยี sUAS ในงานด้านต่างๆ 

  • กฎหมาย การขออนุญาตใช้ sUAS ในประเทศไทย  

  • การฝึกปฏิบัติการใช้ sUAS ในการสำรวจเบื้องต้น

สมัครอบรมวิชานี้