โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C011_2 หลักสูตรการประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ , ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • แนวคิดและหลักการภูมิสารสนเทศ ในการสร้างแอพลิเคชั่นด้านต่างๆที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ 

  •  หลักการประยุกต์โปรแกรมภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 

  •  การฝึกปฏิบัติโปรแกรมภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

สมัครอบรมวิชานี้