โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C010_1 หลักสูตรภูมิสารสนเทศเบื้องต้นเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายดิสลักษณ์ อมราพิทักษ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายวีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ , ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • แนวคิดและหลักการภูมิสารสนเทศ ประกอบไปด้วย การสำรวจระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลก

  • หลักการประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ 

  • การฝึกปฏิบัติโปรแกรมภูมิสารสนเทศเบื้องต้น

สมัครอบรมวิชานี้