โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C009_14 หลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางปรารถนา มินเสน สำรองที่นั่ง
2. นางสาวเพ็ญพิชชา คำพิระแปง สำรองที่นั่ง
3. นายนัทวุฒิ ขันธกสิกรรม สำรองที่นั่ง
4. นางสาวชลิดา รวีรุ่งพิศาล สำรองที่นั่ง
5. นายณัฐศักดิ์ วงษ์อุดม สำรองที่นั่ง
6. นางสาวสุวดี พวงเกตุ สำรองที่นั่ง
7. นางสาวชุติมา รักกู่ สำรองที่นั่ง
8. นายนายธันว์ ชัยทนุวงศ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:


สมัครอบรมวิชานี้