โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C009_13 หลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางปรารถนา มินเสน สำรองที่นั่ง
2. นางสาวเพ็ญพิชชา คำพิระแปง สำรองที่นั่ง
3. นายนัทวุฒิ ขันธกสิกรรม สำรองที่นั่ง
4. นางสาวชลิดา รวีรุ่งพิศาล สำรองที่นั่ง
5. นายณัฐศักดิ์ วงษ์อุดม สำรองที่นั่ง
6. นางสาวสุวดี พวงเกตุ สำรองที่นั่ง
7. นางสาวชุติมา รักกู่ สำรองที่นั่ง
8. นายนายธันว์ ชัยทนุวงศ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความรู้เรื่องฐานข้อมูล
  • การออกแบบฐานข้อมูล
  • การจัดข้อมูลด้วยภาษาSQL, 
  • การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
  • การสร้างTable และจัดการข้อมูล,
  • การสร้าง Query เพื่อเรียกใช้งานข้อมูล
  • การสร้างและใช้งาน Form เพื่อจัดการข้อมูล
  • การสร้างและใช้งาน Report เพื่อนำเสนอข้อมูล

สมัครอบรมวิชานี้