โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C009_10 หลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางจุฬาพร เจริญนุ่ม สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนางสาวนัฐญภรณ์ เลิศอนรรฆภัณฑ์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาววาสนา แก้วสระ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวอนุรัตน์ เกิดวิชัย สำรองที่นั่ง
4. นางสาวมาลินี บุญขยาย สำรองที่นั่ง
5. นายสุริยัน นุ่มต่าย สำรองที่นั่ง
6. นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ สำรองที่นั่ง
7. นางสาวนิตยา สุดดี สำรองที่นั่ง
8. นางสาวทิพย์พวรรณ คล้ายสังข์ สำรองที่นั่ง
9. นางสาวสุกานดา โพธิ์งาม สำรองที่นั่ง
10. นางสาวสิริพร อินทสนธิ์ สำรองที่นั่ง
11. นางสาวชุติมา นิ่มนวล สำรองที่นั่ง
12. นางสาวนันทนิธิ์ เอิบอิ่ม สำรองที่นั่ง
13. นางสาววรกร วิวัชรากรกุล สำรองที่นั่ง
14. นางสาวนิโลบล กัณหา สำรองที่นั่ง
15. นางสาวพัชญ์สิตา ฐิตะเลิศวงศ์ สำรองที่นั่ง
16. นางสาวภัสราสร พรหมโชติ สำรองที่นั่ง
17. นางสาวสุจิตรา สงค์ประชา สำรองที่นั่ง
18. นายวรพล แก้วพวง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

ความรู้เรื่องฐานข้อมูล, การออกแบบฐานข้อมูล, การจัดข้อมูลด้วยภาษาSQL, การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล, การสร้างTable และจัดการข้อมูล,การสร้าง Query เพื่อเรียกใช้งานข้อมูล, การสร้างและใช้งาน Form เพื่อจัดการข้อมูล, การสร้างและใช้งาน Report เพื่อนำเสนอข้อมูล

สมัครอบรมวิชานี้