โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C009_09 หลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางจุฬาพร เจริญนุ่ม สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววาสนา แก้วสระ ลงทะเบียนแล้ว
2. นายอนุรัตน์ เกิดวิชัย ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวมาลินี บุญขยาย ลงทะเบียนแล้ว
4. นายสุริยัน นุ่มต่าย ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวนิตยา สุดดี ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวทิพย์พวรรณ คล้ายสังข์ ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวสุกานดา โพธิ์งาม ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวสิริพร อินทสนธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวชุติมา นิ่มนวล ลงทะเบียนแล้ว
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาววรกร วิวัชรากรกุล ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวนิโลบล กัณหา ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวพัชญ์สิตา ฐิตะเลิศวงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวภัสราสร พรหมโชติ ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาวสุจิตรา สงค์ประชา ลงทะเบียนแล้ว
16. นางสาวกวิสรา พชรเบญจกุล ลงทะเบียนแล้ว
17. นางสาวพรรษมน สิทธิภิญโญ ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความรู้เรื่องฐานข้อมูล
  • การออกแบบฐานข้อมูล
  • การจัดข้อมูลด้วยภาษาSQL, 
  • การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
  • การสร้างTable และจัดการข้อมูล,
  • การสร้าง Query เพื่อเรียกใช้งานข้อมูล
  • การสร้างและใช้งาน Form เพื่อจัดการข้อมูล
  • การสร้างและใช้งาน Report เพื่อนำเสนอข้อมูล

สมัครอบรมวิชานี้