โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C009_09 หลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางจุฬาพร เจริญนุ่ม สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอนุรัตน์ เกิดวิชัย สำรองที่นั่ง
2. นางสาวมาลินี บุญขยาย สำรองที่นั่ง
3. นางสาวกนกวรรณ สุขสวัสดิ์ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวจันทร์พร พูลสุขโข สำรองที่นั่ง
5. นางสาวสมปอง อ่อนละมูล สำรองที่นั่ง
6. นายสุริยัน นุ่มต่าย สำรองที่นั่ง
7. นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ สำรองที่นั่ง
8. นางสาวนิตยา สุดดี สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความรู้เรื่องฐานข้อมูล
  • การออกแบบฐานข้อมูล
  • การจัดข้อมูลด้วยภาษาSQL, 
  • การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
  • การสร้างTable และจัดการข้อมูล,
  • การสร้าง Query เพื่อเรียกใช้งานข้อมูล
  • การสร้างและใช้งาน Form เพื่อจัดการข้อมูล
  • การสร้างและใช้งาน Report เพื่อนำเสนอข้อมูล

สมัครอบรมวิชานี้