โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C008_20 หลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. วีรมล สุวรรณแสง สำรองที่นั่ง
2. นางสาวอรอุมา ไชยเอม สำรองที่นั่ง
3. นางสาวศุภาวีร์ เกียรติสิทธิชัย สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายนายธนิตศักดิ์ อิงคะกิตติโรจน์ สำรองที่นั่ง
2. นางนางสยามล วิชัยวงค์ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวเสาวลักษณ์ วิชัยประสิทธิ์ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวละเมียด แสงอรุณ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวจารุวรรณ วินิจสร สำรองที่นั่ง
6. นางกัญญาณัฐ ใจเพียร สำรองที่นั่ง
7. นายกรวิทย์ จูแรงบุญ สำรองที่นั่ง
8. นางผุสดี กลั่นคำ สำรองที่นั่ง
9. นางสาวปิยาภรณ์ เงาสุรัชนี สำรองที่นั่ง
10. นางวัลทนา แย้มฉุย สำรองที่นั่ง
11. นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สำรองที่นั่ง
12. นางนางนารถติยา แก้วนาค สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.เอกอนงค์ ตั้งกฤษ์วราสกุล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้