โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C008_18 หลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. วีรมล สุวรรณแสง สำรองที่นั่ง
2. นางสาวอรอุมา ไชยเอม สำรองที่นั่ง
3. นางสาวศุภาวีร์ เกียรติสิทธิชัย สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายนายธนิตศักดิ์ อิงคะกิตติโรจน์ สำรองที่นั่ง
2. นางนางสยามล วิชัยวงค์ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวเสาวลักษณ์ วิชัยประสิทธิ์ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวละเมียด แสงอรุณ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวจารุวรรณ วินิจสร สำรองที่นั่ง
6. นางกัญญาณัฐ ใจเพียร สำรองที่นั่ง
7. นายกรวิทย์ จูแรงบุญ สำรองที่นั่ง
8. นางผุสดี กลั่นคำ สำรองที่นั่ง
9. นางสาวปิยาภรณ์ เงาสุรัชนี สำรองที่นั่ง
10. นางวัลทนา แย้มฉุย สำรองที่นั่ง
11. นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สำรองที่นั่ง
12. นางนางนารถติยา แก้วนาค สำรองที่นั่ง
13. นางอัญมณี ชูสกุล สำรองที่นั่ง
14. นางสาวกรกมล วงษ์ประเสริฐ สำรองที่นั่ง
15. นางสาวปีย์วรา นิลพัฒน์ สำรองที่นั่ง
16. นางสาวณัฐณี วิเชียร สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.เอกอนงค์ ตั้งกฤษ์วราสกุล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • พื้นฐานการใช้ Excel, 
  •  การจัดเก็บข้อมูล, 
  •  การอ้างอิงข้อมูล, 
  •  การสืบค้นจากข้อมูล, 
  •  การเชื่อมโยงข้อมูล, 
  • การใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel สำหรับการจัดการข้อมูล, 
  • การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลและแผนภาพสำหรับนำเสนอ ด้วย PivotTable และ PivotChart, 
  •  ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel
สมัครอบรมวิชานี้