โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C008_15 หลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวมาฆะมาศ ประทุมพันธ์ ประทุมพันธ์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวปาณิสรา ศรีธรรมมา สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายวรภพ มณีล่ำ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.เอกอนงค์ ตั้งกฤษ์วราสกุล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • พื้นฐานการใช้ Excel, 
  •  การจัดเก็บข้อมูล, 
  •  การอ้างอิงข้อมูล, 
  •  การสืบค้นจากข้อมูล, 
  •  การเชื่อมโยงข้อมูล, 
  • การใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel สำหรับการจัดการข้อมูล, 
  • การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลและแผนภาพสำหรับนำเสนอ ด้วย PivotTable และ PivotChart, 
  •  ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel
สมัครอบรมวิชานี้