โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
C008_13 หลักสูตรการใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณภาภัช เตชณัฐณฐภณ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวพิชญา บนกระโทก สำรองที่นั่ง
3. นางสาวพิชญ์ณัฐ เลิศฤทธิ์ศิริกุล สำรองที่นั่ง
4. นายธานินทร์ รัฐการวงศ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจันจิรา โปธา ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์กลิ่นกรุด ลงทะเบียนแล้ว
3. นางพัทธิยา ทองบุรี ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวรติกร แสวงสวัสดิ์ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวปาริชาติ สุขะ ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวนันทนา บุษบรรณ์ ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวนันท์นลิน ทองแจ้ง ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวธนาพร อนุพันธ์วิทยากุล ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวพิมวิมล ถาวรรณา ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวเนาวรัตน์ อุทาหรณ์ ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวแพรว ทิพย์รัตน์ ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวธนภัทร บุญเส็ง ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวพนิดา เจตบำเพ็ญกุล ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวสุดาทิพย์ วรารักษ์สัจจะ ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาวสุภาวัล ตอพล ลงทะเบียนแล้ว
16. นางปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนฤชล เหลารื่น ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวกวิสรา หะวานนท์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวภราพร ใจฉลาด ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวชลชินี ชลาสินธุ์ ลงทะเบียนแล้ว
5. นายณัฐพงศ์ เกตุนวล ลงทะเบียนแล้ว
6. นายศุภกฤต เฉลิมเกียรติ ลงทะเบียนแล้ว
7. นายภีมพงษ์ จิลลานนท์ ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาววราลักษณ์ กุลวงค์ ลงทะเบียนแล้ว
9. นายสันต์กวินท์ ธิติเสรี ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวชลัทพร เลี่ยวชวลิต ลงทะเบียนแล้ว
11. นายอรรถพล พรมสวัสดิ์ ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวนภัสสร ภู่สอน ลงทะเบียนแล้ว
13. นายนายรณภพ โพธิพิพิธ ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวนิตยา ยะเลาะห์ ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: ดร.เอกอนงค์ ตั้งกฤษ์วราสกุล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้